Forslagene fra Fylkesmannen om å opprette og utvide naturreservat er nå sendt på høring. Alle de tre forslagene ligger på Statskog-grunn.

Tørrberget naturreservat ligger på og rundt de to toppene Tørrberget (563 moh.) og Sætersjøberget (590 moh.) helt vest i Våler kommune, ca. 11 km. vest for Våler sentrum nær grensa til Løten og Stange kommuner.

Tørrberget har viktige naturverdier knyttet til gammel mellomboreal granskog og mosaikk av skog/myr med høy luftfuktighet, samt gamle løvtrær. Naturverdiene finnes spredt i området, også utenfor kjerneområdet.

Området danner en god helhet, og en finner hele gradienten fra lisidene til toppene av kollene representert. Det er få tilsvarende områder i denne delen av Våler kommune som har tilsvarende verdier. Verneforslaget utgjør 1795 daa.

Fristen for å komme med innspill til høringsforslagene er 30. juni 2018, skriver Fylkesmannen i Hedmark på sin nettside.