WWF har saksøkt Klima- og miljødepartementet for å oppheve fellingstillatelsen for 12 ulver i rovviltregion 4 og 5. De mener vedtaket er i strid med Bern-konvensjonen. WWF ønsket også en midlertidig avgjørelse fram til dette søksmålet er rettskraftig avgjort.

rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil

21. november ga Oslo tingrett WWF medhold i å midlertidig stanse lisensfellingen av ulv i rovviltregion 4 og 5. Rettens begrunnelse var at departementets vedtak led av rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil, idet man av vedtaket ikke kunne se hvorvidt Stortingets politisk fastsatte nasjonale bestandsmål var i overensstemmelse med vilkåret i naturmangfoldloven § 18 annet ledd om at bestandsmålet «ikke truer bestandens overlevelse».

Etter dette fattet Klima- og miljødepartementet et nytt vedtak om samme forhold, men med en utvidet begrunnelse.  I tillegg ble det fattet et vedtak om fellingstillatelse til ytterligere 16 ulver i Osdalen og Julussa. WWF klaget begge vedtak inn for Oslo tingrett, og i denne runden ga altså tingretten medhold til Staten.

Sakskostnader

Staten v/Klima- og miljødepartementet har vunnet saken og skal etter hovedregelen ha full erstatning for sine sakskostnader. Retten har vurdert unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd og har funnet at tilstrekkelig tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita WWF for erstatningsansvar. Retten finner at det var god grunn for WWF til å få saken prøvd.

Kilde: Oslo tingrett