Fylkesmennene mottok 1.293 søknader om erstatning for tap av sau og lam til store rovdyr i 2017. Det er det laveste antallet søknader som er registrert i Rovbase noensinne. Det samla tapet som søkerne har oppgitt, er nesten like lavt som i 2016, men antall tapte sau og lam per søknad har gått noe opp i siste 5-årsperiode. Samtidig viser tall fra Landbruksdirektoratet at antall sau på utmarksbeite i Norge har økt noe i samme periode.

– Tallene reflekterer at tiltakene for å forebygge tap har fungert, og at det er færre områder som er utsatt for rovviltskader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Etter at søknadene for 2017 er behandlet av fylkesmennene, er det utbetalt erstatning på 46,3 millioner kroner for tap av 18.126 sau og lam til freda rovvilt. Det er nesten det samme som i 2016.

Differensiert forvaltning virker

Hvor mange sau som erstattes, vurderes av fylkesmannen ut fra blant annet dokumenterte tap, kjent kunnskap om rovviltbestand i det aktuelle området og tapshistorikk. Det er generelt vanskelig å finne kadaver i løpet av beitesesongen. Derfor er en stor andel av erstatningene basert på skjønnsmessige vurderinger. Det har også vært en nedgang i tap som er dokumentert av Statens naturoppsyn. Les mer om dette her.

– Dette gjenspeiler både at det har vært en nedgang i antall rovdyr, og at den differensierte forvaltningen virker. Jakt og skadefelling konsentreres til områder der beitenæringen har fortrinnsrett, mens næringen i økende grad har tilpasset seg i forvaltningssonene for rovvilt gjennom bruk av forebyggende tiltak, sier Hambro.

De siste årene har det årlig blitt utbetalt mellom 51 – 65 millioner kroner til konfliktdempende og forebyggende tiltak i rovviltområder. Dette inkluderer blant annet rovviltavvisende gjerder, flytting av sau til andre beiteområder, tidlig nedsanking og forsinket slipp på utmarksbeite.

Jerv er fortsatt den arten som forårsaker flest tap i landet. Om lag 6.700 sau og lam ble erstattet som tapt til jerv i 2017, mot 6.000 i 2016. Tap til jerv går jevnt over tilbake i hele Norge bortsett fra i Sør-Trøndelag.

Skader fra ulv

Totalt er det erstattet 1.849 sau og lam tapt til ulv i Norge i 2017. 1.100 av erstatningene er utbetalt i Oppland og Akershus. Rundt 840 skyldes ei enslig ulvetispe som holdt til i Hadeland/Toten/Hurdal i store deler av beitesesongen.

Rovvilttapene innenfor ulvesonen er svært oversiktlige fordi de aller fleste sauene beiter innenfor gjerder mot rovdyr. Statens naturoppsyn dokumenterte 42 tap av sau og lam som skyldes ulv, innenfor ulvesonen, hvorav en i Hedmark, to i Akershus og resten i Østfold. Det ble utbetalt erstatning for 48 sau/lam tapt til ulv i Østfold i 2017.

Oversikt over alle funn av drepte sau og lam der rovvilt har forårsaket tapet er lett tilgjengelig for alle på www.rovbase.no. Samme sted finnes også tall for erstatninger og fordeling på tapsårsaker tilbake til 2006.

Kilde: Miljødirektoratet