Det har vært en økning i sykefraværet for både menn og kvinner, men sykefraværet for kvinner økte mest. Sykefraværet i 4. kvartal i 2017 var høyere enn i 4. kvartal i 2016 i de fleste aldersgrupper. I aldersgruppen 35 til 44 år var det imidlertid lavere sykefravær enn i samme kvartal året før.

Tallene for Solør-kommunene i 4. kvartal: 

4. kvartal 2013 2014 2015 2016 2017 Endrings -prosent

Grue        6,1    5,8   5,9    6,3    6,1   -3,0

Åsnes      6,3     6,0  5,8    5,9    7,1   19,7

Våler       6,4     5,4  5,6    6,8    7,3     6,8

Grue har altså en nedgang på 3,0 prosent fra 4. kvartal i 2016 sammenlignet med 4. kvartal i 2017, mens Åsnes øker stort med 19,7 prosent og Våler øker med 6,8 prosent. 

To av tre kommuner øker

I 4. kvartal i 2017 var det Tolga som hadde det laveste sykefraværet i Hedmark med 3,4 prosent. Her var også nedgangen, sammenlignet med 4. kvartal i 2016, stor. Sør-Odal hadde det høyeste sykefraværet med 7,5 prosent.

– To av tre kommuner i fylket vårt hadde en økning i sykefraværet, noen av dem svært stor, sammenlignet med 4. kvartal i 2016. Fire av de fem store kommunene i Hedmark var blant disse. Dette er lite gunstig for utviklingen av sykefraværet i fylket og gir grunn til bekymring, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

Han minner om at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen har ansvar for at det tilrettelegges på arbeidsplassen for at den sykmeldte kan komme fort tilbake i jobb.

– NAV kan stanse utbetaling av sykepenger dersom det ikke foreligger en plan om dette, etter åtte ukers sykmelding, påpeker Emilsen.

Nedgang innen helse- og sosialtjenester

I Hedmark var det, i motsetning til i landet, en nedgang i sykefraværet innen helse- og sosialtjenester sammenlignet med 4. kvartal i 2016. Sykefraværet var imidlertid fortsatt høyest innen denne sektoren.

- Det er likevel gledelig at denne kvinnedominerte næringen nå har lavere sykefravær i vårt fylke (7,9 prosent) enn i landet (8,0 prosent). Lavest sykefravær var det innen jordbruk, skogbruk og fiske med 3,5 prosent, sier Emilsen.

Lavere andel graderte sykefraværstilfeller

I Hedmark var 25,2 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 4. kvartal 2017 graderte sykmeldinger.   

– Graderte sykmeldinger brukes mye oftere ved lange sykefravær enn ved korte. Andelen graderte sykefraværstilfeller i Hedmark har gått mye ned hos både kvinner og menn de siste to årene. Det kan dermed se ut til at denne nedgangen henger sammen med at også den gjennomsnittlige varigheten av sykefraværstilfellene har gått noe ned i Hedmark, avslutter Emilsen.