Det har vært en økning i sykefraværet for både menn og kvinner, men sykefraværet for menn økte mest. Sykefraværet i 1. kvartal i 2018 var høyere enn i 1. kvartal i 2017 i de fleste aldersgrupper. Blant annet i aldersgruppen 35 til 39 år var det imidlertid lavere sykefravær enn i samme kvartal året før.

HØYEST sykefravær i VÅLER

I 1. kvartal i 2018 var det Os som hadde det laveste sykefraværet med 4,0 prosent. Her var sykefraværet lavere enn i 1. kvartal i 2017. Våler hadde det høyeste sykefraværet med 7,9 prosent, men her var sykefraværet mye høyere enn i fjor.

– 13 av 22 kommuner i fylket vårt hadde en økning i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal i 2017. Fire av de fem store kommunene i Hedmark var blant disse. Når sykefraværet i de store kommunene øker, påvirker det sykefraværet i fylket som helhet i stor grad, påpeker konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

Tallene for Solør-kommunene i 1. kvartal: 

1. kvartal 2014 2015 2016 2017 2018 Endrings -prosent

Grue        5,8   5,9    6,3    6,1   6,5    4,0

Åsnes      6,0  5,8    5,9    7,1    7,3    5,5

Våler       5,4  5,6    6,8    7,3    7,9    11,2


Vil etablere felles praksis

For å kunne opparbeide økt kunnskap om og en felles praksis for sykefraværsoppfølgingen, har NAV i Hedmark nylig opprettet Senter for sykefraværsoppfølging. Senteret består av medarbeidere fra de tre store NAV-kontorene på Hedmarken.

- På denne måten håper vi å kunne jobbe mer målrettet for å prøve å snu utviklingen i sykefraværet i fylket, sier Emilsen.

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester lavere enn i landet

I Hedmark var det høyest sykefravær innen helse- og sosialtjenester med 8,2 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal året før holdt det seg imidlertid relativt stabilt.

- Det er derfor interessant å se at denne næringen i vårt fylke både har noe lavere sykefravær og mindre økning i sykefraværet enn i landet som helhet, sier Emilsen.

Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,5 prosent.

Størst andel graderte sykefraværstilfeller

I Hedmark var 25,3 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 1. kvartal 2018 graderte sykmeldinger. Det var høyest i landet, der andelen var på 21,4 prosent.

– Graderte sykmeldinger brukes ofte ved lange sykefravær. Andelen graderte sykefraværstilfeller i Hedmark har gått ned hos både kvinner og menn de siste fire årene. Det kan derfor se ut til at nedgangen i graderte tilfeller henger sammen med at andelen lange sykefraværstilfeller har gått ned i Hedmark de siste par årene, avslutter Emilsen.