Stortinget bevilget 138,7 mill. kr. til støtteordningen i 2017, og disse pengene gir nå ca. 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. 

Det er fjerde året Nkom forvalter og tildeler bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 142 søknader fra 17 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, er 40 prosjekter innvilget støtte.

Det er stor spredning mellom fylkene når det gjelder antall søknader og beløp. Søknadsbeløpene varierer fra 325 000 kroner til 35 millioner i de enkelte prosjektene.

Til sammen ble det søkt om nær 589 millioner kroner i støtte. De 138,7 millionene Nkom i år har til fordeling, gir om lag 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er ca. 10 100 kroner.

Den totale kostnadsrammen for prosjektene som får støtte er ca. 415 millioner kr. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig totalkostnad på ca. kr. 30.300,- pr. tilknytning. Støtteandelen utgjør i gjennomsnitt ca. 33 % av totalkostnaden.

Grue fikk tildelt 6.260.000 kroner og Åsnes fikk 5.166.000 kroner.