Talentstipendet er på 2 millioner kroner hvor 1 million går til idrett og 1 million går til kunst og kultur.

Størrelsen på stipendene vil ordinært ligge mellom 10.000 og 50.000 kroner. Men søkermassen og dens kvalitet vil påvirke stipendstørrelser og antall stipendmottakere, skriver Sparebanken Hedmark på sin hjemmeside.

Stipendmottakere må kunne gjøre rede for bruk av stipendet i ettertid. I 2016 fikk 65 unge utøvere talentstipend gjennom denne ordningen.

- Målet med Sparebanken Hedmarks talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge kunstnere i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet, skriver Sparebanken Hedmark sjøl om ordningen.

De ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter, heter det videre.

Talentstipend idrett

Tildeling av idrettsstipendet skal fortrinnsvis skje innenfor bankens geografiske virkeområde i Hedmark, Oppland og Nes kommune i Akershus.  Søkere må være bosatt her eller ha annen tilknytning og eller tilhøre et idrettslag eller klubb i regionen.

Stipend kan søkes av ungdom 18-25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport). Stipend kan søkes til:

  • Studier koblet sammen med idrett,  samlinger og utstyr.
  • Levekostnader og utgifter for å kunne trene maksimalt.
  • Medisinsk og fysikalsk behandling.

Idrettsstipendet tildeles av en jury bestående av representanter for idrettskretsene i Hedmark og Oppland, Olympiatoppen Innlandet og Sparebanken Hedmark.

Talentstipend kunst og kultur

Kunststipendet er begrenset til Hedmark fylke. Stipend kan søkes av unge kunstnere som har høyere utdanning (tilsvarende bachelor nivå) innenfor litteratur, drama, tone-, bildende- og scenekunst. Stipend kan søkes til:

  • Videre utdanning.
  • Etablering etter endt høyere utdanning.
  • Instrument eller annet relevant utstyr.

Kunststipendet deles ut av styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond.

Fristen for å sende inn søknad til talentstipendet er mandag 13. mars opplyser Sparebanken Hedmark.

For spørsmål og mer informasjon oppfordres du til å ta kontakt med Sparebanken Hedmarks talentfond via e-post til talentstipend@sparebanken-hedmark.no.