Spor etter flere gauper i lag kan stamme fra en gaupefamilie. Registrering av spor er valgt som overvåkingsmetode i Norge og Sverige, og metoden er i stor grad basert på lokal medvirkning. Målet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes, som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr.

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) registrerer spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet.

Meld fra til rovviltkontakten

– Vi er avhengige av at folk melder fra til nærmeste lokale rovviltkontakt når de ser spor etter gauper som har gått i lag. Det er viktig at rovviltkontaktene får gjort en feltkontroll, for å kunne avgjøre om det dreier seg om spor etter en gaupefamilie, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i SNO.

SNOs rovviltkontakter finner du ved å gå inn på naturoppsyn.no og følge lenken «vis rovviltkontakter» på ditt fylke. Det er også mulig å legge inn observasjonen på Skandobs. Det vil da bli sendt et varsel på SMS til regionalt rovviltansvarlig i SNO som vil følge opp. I Solør er det Simen Bredvold som er rovviltkontakt. 

SNO følger sporene

I det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr stilles det klare krav til dokumentasjon før en observasjon kan bli godkjent som en familiegruppe. Alle konkrete meldinger som mottas vil bli fulgt opp av SNO såfremt værforholdene tillater det. Rovviltkontaktene foretar en sporing over én til tre kilometer etter en egen instruks for å forvisse seg om at det faktisk dreier seg om spor etter en familiegruppe.

– Registreringen er nødvendig for å få oversikt over bestandssituasjonen i inngangen til parringstida. Gaupas parringstid starter i mars, og gauper som opptrer sammen da kan like gjerne være en voksen hunn og en voksen hann. Registreringsperioden varer derfor ut februar, sier Austmo.

Opplysningene legges inn i Rovbase som benyttes av forskningen og rovviltforvaltningen. Kunnskapen brukes av forvaltningen, blant annet til å fastsette kvoter for gaupejakta og i forbindelse med behandling av rovvilterstatningene.

Fører tilsyn med jakta

SNO kommer også til å gjennomføre skuddplasskontroller under den pågående kvotejakta på gaupe. Dette er en del av et oppdrag Miljødirektoratet har fått fra Klima- og miljødepartementet, med å samle inn data fra jakt på rovvilt. I tillegg er data om de skutte gaupene viktig for overvåkinga.

Kilde: Miljødirektoratet