• KAHOOT: Elevene gjennomfører avslutningskahoot etter en givende dag
  • STATUS NÅ: Torfinn Kringlebotn fra Fylkesmannen i Innlandet forteller ivrig om ståa i skogen i Innlandet.

Dagen startet med ett innlegg fra Anders Gunnar Helle, representant fra Naturvernerforbundet og NBF. Han fortalte om sine synspunkter angående skogbrukets rolle i klimaspørsmålet, og viktigheten av gammel skog som karbonlager. Han nevnte blant annet sin uro for det biologiske mangfoldet. Planting av sitkagran og for lite vernet skog, var eksempler han dro fram.

Neste foredragsholder var Ingeborg Anker-Rasch, representant fra Norges Skogeierforbund. Hun forklarte om skogbruket sitt ståsted, og hvorfor skogbruket har en viktig rolle i klimakrisen. I sammenheng med dette forklarte hun at det er viktig med skogbruk for å binde CO2. Utenlandske treslag som sitkagran vokser fortere og binder mer CO2. Derfor kan det være nødvendig å plante dette treslaget, mener hun. Spesielt på steder der andre treslag sliter med å vokse. Hun fortalte også at skogbruket i Norge er bærekraftig, og at det tas hensyn til biologisk mangfold.

Siste foredragsholder var Torfinn Kringlebotn fra Fylkesmannen i Innlandet. Han samlet trådene og forklarte hvordan man måtte ta hensyn til de forskjellige synspunktene i politiske avgjørelser. Han fortalte også sin mening og forklarte at han syntes klima var hakket viktigere enn biologisk mangfold, spesielt med tanke på at klimaforandringer er en større trussel for nettopp det biologiske mangfoldet. 

Alt i alt var dette en spennende og lærerik dag for elevene, og det satte i gang en del tanker rettet mot det grønne skiftet.