Ved utgangen av mars var det registrert 1.871 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,5 prosent.

– Ledigheten i Hedmark fortsetter å ligge på et lavere nivå enn i fjor. Denne måneden var ledigheten ni prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, på 14 prosent. Den sesongjusterte ledigheten holdt seg stabil i mars måned.

Grue og Våler med høyeste ledighet

I mars var det Os som hadde fylkets laveste ledighet med 0,5 prosent. Os hadde også den største prosentvise nedgangen sammenlignet med mars i fjor. Grue og Våler hadde høyest ledighet med 3,3 prosent. Fire av de fem store kommunene våre hadde lavere ledighet enn gjennomsnittet i fylket. Særlig i Ringsaker og Elverum var nedgangen i ledigheten stor sammenlignet med mars i fjor.

Tallene fra Solør-kommunene: 

Grue - 72 helt ledige, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, det er 7 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 11 prosents økning

Åsnes - 96 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, det er 15 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 19 prosents økning

Våler - 59 helt ledige, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 4 prosents økning

Det var lavere ledighet innen nesten alle yrkesgrupper i forhold til i mars i fjor.

– Antall helt ledige innen både industriarbeid og bygg og anlegg var blant de høyeste i fylket denne måneden. Likevel var det disse to yrkesgruppene som hadde størst nedgang i ledigheten med til sammen 96 personer. Dette utgjorde nesten halvparten av fylkets totale nedgang, sier Emilsen.

Fortsatt stor tilgang på ledige stillinger

I Hedmark var det i mars måned en tilgang på 899 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 253 stillinger.

– Også innen bygg og anlegg og industriarbeid var det stor tilgang på ledige stillinger med henholdsvis 104 og 98 stillinger. Mange nye ledige stillinger og nedgang i ledigheten viser at etterspørselen etter disse yrkesgruppene er stor, avslutter Emilsen.