Fra og med 4. kvartal 2018 er tallgrunnlaget for sykefraværet endret siden SSB og NAV ikke lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av ferie, slik de gjorde tidligere. Med bakgrunn i denne endringen er sykefraværsprosenten blitt korrigert tilbake i tid.

Sykefraværet var mye lavere for menn enn for kvinner, men nedgangen sammenlignet med samme kvartal i 2017 var noe større for kvinner.

Lavest sykefravær i Dovre

I 4. kvartal i 2018 var det nedgang i sykefraværet to av tre kommuner i Innlandet. Det var Dovre som hadde lavest sykefravær med 3,2 prosent. Nordre Land hadde høyest sykefravær med 7,1 prosent.

– Seks av de sju store kommunene våre hadde nedgang i sykefraværet sammenlignet med 4. kvartal i 2017. Av disse var nedgangen størst i Kongsvinger. Her gikk sykefraværet ned med hele 14,5 prosent. Etter tre kvartaler med nedgang i sykefraværet i fylkene våre håper vi at denne utviklingen fortsetter, sier Lien.

Stabilt høyt sykefravær innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i dette kvartalet var lavest innen omsetning og drift av fast eiendom og informasjon og kommunikasjon med henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent. Sykefraværet var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester, men det har holdt seg relativt stabilt sammenlignet med i fjor. Sykefraværet her var nå på 7,8 prosent.

– Dette er en kvinnedominert næring med mange tunge arbeidsoppgaver. Det er derfor ikke unormalt at sykefraværet er høyt. Sykefraværet hos kvinner er imidlertid nesten dobbelt så høyt som sykefraværet hos menn innen denne næringen, sier direktøren.

Nedgang i andel graderte sykefraværstilfeller

I Innlandet var 24,7 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 4. kvartal 2018 graderte sykmeldinger. Andelen graderte sykefraværstilfeller i Innlandet har gått noe ned i 4. kvartal de siste årene, men den var likevel blant de høyeste i landet.

– Bruken av graderte sykmeldinger har lenge vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet. Gradert sykemelding er i så måte mye mer vanlig hos kvinner enn hos menn. Det er ønskelig å gjøre gradert sykmelding til hovedregelen ved lange sykefravær, for på den måten å fremme nærvær og aktivisering på arbeidsplassen, avslutter Lien.

 

Tallene for Solør-kommunene i 4. kvartal: 

4. kvartal 2014 2015 2016 2017 2018 Endrings-prosent

Grue        5,5    5,6    6,0    5,8   4,9    -15,2

Åsnes      5,7    5,5    5,6    6,7   6,3    - 6,0

Våler       5,2    5,2    6,5    6,9   6,4    - 7,7