• SMIL-MIDLER: I 2017 ble det delt ut en drøy million i SMIL-midler i Våler og Åsnes, her fra et damanlegg på Vesterhaugen gård i Våler (Foto: Helen Davey).
  • SMIL-MIDLER: I 2017 ble det delt ut en drøy million i SMIL-midler i Våler og Åsnes, her fra et damanlegg på Vesterhaugen gård i Våler (Foto: Helen Davey).

Denne endringen kom fra 1. januar 2017 og fikk virkning for eiere som ikke driver garden selv. 

- Det å ta vare på kulturlandskapet, kulturmiljøer og erosjonsreduserende tiltak er det eieren som har størst interesse av, uavhengig av om jord er utleid eller ikke. Forrige endring begrenset bruk av SMIL-ordningen til de som søkte produksjonstilskudd i jordbruket, forteller Iver H. Breisjøberg, som er rådgiver jordbruk og næringsutvikling ved Landbrukskontoret for Våler og Åsnes. 

hvem kan søke?

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdien i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.

- Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (§2 og §3 eller §4). Så lenge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke noe krav om at søker eller leietaker i de tilfeller eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, forklarer Breisjøberg. 

Hvilke tiltak er det som omfattes av SMIL-ordningen?

- Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, det vil si igangsetting og gjennomføring av prosesser som leder fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak. Gjennom samarbeid over større områder, for eksempel langs et vassdrag eller ei grend, legges forholda til rette for å løse miljøutfordringer i fellesskap. Det kan også gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Ordningen omfatter blant annet tiltak som ivaretar biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljøer. Eksempler her kan være restaurering av slåtteeng, dammer, istandsetting av bygninger, kulturminner, rydding av stier og gamle veifar i kulturlandsskapet, sier han. 

ble delt ut en drøy million i 2017

Det kan også gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forurensning fra jordbruket.

- Dette er tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. Det kan være utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, fangdammer eller andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger, eller det kan være tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler, forklarer Breisjøberg. 

I 2017 ble det delt ut en drøy million i SMIL-midler til søkere i Våler og Åsnes. 

- Fordelingen var 79 prosent til Åsnes og 21 prosent til Våler, hvor Åsnes fikk drøye 800.000 kroner og Våler snaue 208.000. Senkningsanlegg fikk 70,7 prosent, innmarksbeite 22,3 prosent og damanlegg 6,9 prosent. Ingen søknader i forhold til bygninger fikk tilskudd i fjor. Søknadsfristen for SMIL-ordningen er 1. mai og 1. oktober. Vi har god erfaring med å ta en uformell prat om tiltaket, og gjerne en befaring før søknaden skrives, avslutter Breisjøberg.