1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Stabil bruttoledighet i Innlandet

Antallet helt ledige i februar måned økte med 17 prosent eller med vel 600 personer sammenlignet med samme måned i fjor. En viktig forklaring på at antallet helt ledige er høyere, er at det i februar i år var over 500 færre arbeidssøkere som var på tiltak. Dette gir en bruttoledighet i Innlandet på 2,4 prosent som er likt med fjoråret. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten holdt seg uendret i februar måned.

Lillehammerregionen og region Nord-Østerdal hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent.

– Region Hedmarken hadde høyest ledighet med 2,5 prosent. Ledigheten i denne regionen har økt mye sammenlignet med samme måned i fjor. Dette gir grunn til bekymring siden denne regionen er den største bo- og arbeidsmarkedsregionen i Innlandet, sier Lien.

God tilgang på stillinger

I Innlandet var det i februar måned en tilgang på 2 181 ledige stillinger som er noe lavere enn i samme måned i fjor. Klart flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 656 stillinger. Det var også mange nye stillinger innen reiseliv og transport, industriarbeid, butikk og salgsarbeid og innen bygg og anlegg.

– Økningen i ledigheten for februar måned er i tråd med vår arbeidsmarkedsprognose, og vi forventer at ledigheten vil falle noe i vår og mot sommeren, avslutter direktør Lien.

TALLENE FOR SOLØR PR februar:  

Grue - 61 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er 11 færre enn i samme periode i fjor, som igjen tilsvarer 15 prosent nedgang.

Åsnes - 90 helt ledige, noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 12 færre enn i samme periode i fjor, som igjen tilsvarer 12 prosent nedgang.

Våler - 48 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er 9 færre enn i samme periode i fjor, som igjen tilsvarer 16prosent nedgang.

NB: Vi gjør oppmerksom på at NAV i november 2018 lanserte en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen.