• HAR ØKT: Sykefraværet i Hedmark har økt i hvert av de siste fire kvartalene, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Landsgjennomsnittet var på 5,4 prosent.

– Sjukefraværet i Hedmark har økt i hvert av de siste fire kvartalene, slik det for øvrig også har gjort i landet som helhet, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

For landet som helhet var økningen i sjukefraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor på 0,9 prosent, altså noe mindre enn for Hedmark. I motsetning til hva som var tilfelle i landet økte sjukefraværet i Hedmark noe mer for menn (+1,7 %) enn for kvinner (+1,2 %).

høyest sjukefravær i våler

Det var som vanlig stor variasjon i sjukefraværet innad i fylket vårt. Os var med sine 3,8 prosent den eneste av kommunene som hadde et sykefravær på under 4,0 prosent. Våler hadde høyest sjukefravær med 7,3 prosent.

– Av de store kommunene i fylket var det Hamar som hadde det klart laveste sjukefraværet med 5,1 prosent. Tre av de fem store kommunene våre har imidlertid et høyere sjukefravær enn gjennomsnittet for fylket. Sjukefraværet er dessuten høyere enn i samme kvartal i fjor i tre av de fem. Dette er lite gunstig for utviklingen av sjukefraværet i fylket, sier Lien.

Sjukefraværet steg innen de store næringene

Sjukefraværet i 3. kvartal i 2017 var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester med 7,8 prosent, mens det var lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske med 3,2 prosent. – Sammenlignet med 3. kvartal i 2016 var sjukefraværet høyere innen de fleste av næringene som sysselsetter mange her i fylket. For å få snudd denne utviklingen, kan det være avgjørende at NAV bistår bedrifter som har behov for det, med opplæring i god sjukefraværsoppfølging, påpeker fylkesdirektøren.

Andelen graderte sykefraværstilfeller går ned

I Hedmark var 25,3 prosent av de legemeldte sjukefraværstilfellene i 3. kvartal i 2017 graderte sjukemeldinger. Dette var nest høyest i landet, men var lavere enn på samme tid i fjor da denne andelen var 26,6 prosent. Landsgjennomsnittet var på 21,9 prosent.

– Bruken av graderte sjukemeldinger henger sammen med varigheten av sjukefraværet. Graderte sjukemeldinger brukes mye oftere ved lange sjukefravær enn ved korte. I Hedmark er den gjennomsnittlige varigheten av sjukefraværstilfellene blant de lengre i landet. Dermed er det helt naturlig at vi har en høyere andel graderte sjukefraværstilfeller enn i landet forøvrig, avslutter fylkesdirektør Bjørn Lien.