• HAR PÅLAGT: - Driftsplanområdene i Våler og Åsnes har pålagt sine jegere også å ta prøver i høst, sier Pia Helene Knøsen Lund, viltforvalter i Åsnes og Våler.

I alt 30.000 elg, hjort og villrein skal testes for skrantesjuke i løpet av året, herunder 11 000 dyr felt under ordinær jakt. Jegere skal står for en vesentlig del av prøvetakingen.

Målet er å hente inn mer kunnskap om de ulike typene skrantesjuke og hvor sjukdommen forekommer i Norge.

Miljødirektoratet har stor tiltro til at dette er en oppgave som jegerne bidrar til å løse på beste måte.

Jegere står for en vesentlig del av prøvetakingen av elg, hjort og villrein fra dyr som felles under jakt. I tillegg omfatter prøvetakingen fallvilt av elg, hjort, rådyr og rein, samt tamrein og hjortevilt som leveres til slakteri og viltbehandlingsanlegg. Prøvetakingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke i Norge. Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

To typer skrantesjuke i Norge

Med de vanlige diagnostikkmetodene har det ikke vært mulig å skille skrantesjuke hos norsk villrein fra den smittsomme typen som over tiår har spredd seg i USA og Canada.

I tillegg har det hos blitt påvist skrantesjuke etter at nærmere 10 000 elg (av disse ca. 4300 i Trøndelag) og mer enn 6500 hjort er undersøkt. (pr. 29. mai 2018). Disse tilfellene skiller seg fra det som er funnet hos hjortedyr i USA og hos reinsdyr i Nordfjella, og denne typen omtales som atypisk skrantesjuke. Atypisk skrantesjuke er kun funnet hos elg og hjort som var 13 år eller eldre. Dette til tross for at så gamle elg og hjort utgjør en liten andel av bestandene.

Kartleggingsprogrammet er utformet for å kunne gi mer kunnskap om geografisk utbredelse av syk-dommen og de ulike typene skrantesjuke.

Utvider prøvetakingen

I 2018 legger derfor kartleggingsprogrammet opp til utvidet prøvetaking. I alt 30.000 hjortedyr skal testes for skrantesjuke i løpet av året. Kommunene har ansvaret for å bestille prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet, og fordele til elg- og hjortejegere i de utvalgte områdene.

Fallvilt: Alt fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke. Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt.

Villrein: All villrein som er 1 år eller eldre som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. Dette gjelder alle villreinområder i Norge.

Tamrein: Prøvetakingen omfatter også tamrein som slaktes, og prøvetakingen gjennomføres som et samarbeid mellom slakteriene og Mattilsynet. Målet er å ta prøver fra 11 000 tamrein.

Utvalgte regioner og kommuner:

Det tas prøver av alle elg og hjort som er 2 år eller eldre som felles under jakt i de områdene der atypisk skrantesjuke er påvist, samt områdene rundt Nordfjella. I tillegg inngår en rekke tilfeldig utvalgte kommuner. Når det gjelder prøvetaking fra hjorteviltjakt omfatter kartleggingsprogrammet totalt 119 kommuner hvor jegere skal ta prøver fra elg og hjort, mens for villrein skal jegere ta prøver i alle de 23 villreinområdene.

Har pålagt jegere i Åsnes og Våler også. 

- Driftsplanområdene i Våler og Åsnes har pålagt sine jegere også å ta prøver i høst av alle skutte elg/hjort over 2 år, dette for å bidra med flere prøver fra «vårt» område. Håpet er at regelverket kan lempes på i de områdene hvor det ikke er gjort funn av CWD og prøvegrunnlaget har vært stort, forteller rådgiver jord/skog og viltforvaltning Pia Helene Knøsen Lund. 

Kilde: Miljødirektoratet