617 ulveangrep på hund er registrert i Skandinavia fra 1995 og fram til mai 2018. 400 av dem endte med at hunden ble drept. Gjennomsnittlig angripes 30,6 hunder årlig av ulv i Skandinavia, og 6,8 av dem skjer i Norge. Det viser statistikk fra Rovbase.

- Konflikter mellom ulv og beitedyr får mye oppmerksomhet i diskusjonene om norsk ulveforvaltning, men mange er også bekymret for hvordan ulven påvirker ulike former for rekreasjon. Vi vet lite om årsakene til at ulver angriper hunder, men det kan blant annet skyldes jakt på byttedyr, forsvar av revir og dominans, sier forsker John Odden til Nina.no.

I rapporten «Ulveangrep på hunder i Skandinavia» belyser han og kolleger faktorer som kan bidra til å forklare hvorfor dette skjer, ved å analysere mønstre for angrep på hunder i Skandinavia i tid og rom.

I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse besvart av 2200 personer, der forskerne har undersøkt holdninger til ulv blant folk generelt – og hundeeiere spesielt.

Jakthundeiere ofte skeptisk til ulv

- Undersøkelsen viser at hundeeiere er noe mer negative til ulv enn resten av befolkningen, og det er særlig eiere av jakthunder som misliker ulv. Samtidig ser vi klare forskjeller mellom eiere av jakthunder og de vi har kategorisert som eiere av «annen hund», sier forsker Olve Krange.

Hundene ble delt inn i tre kategorier: Jakthund, brukshund og annen hund. På spørsmål om de liker eller misliker ulv i Norge svarte nesten halvparten av de som eier «annen hund» at de like ulv godt, mens knapt en firedel av eiere av jakthunder svarte det samme.

Hundeiere er mer polarisert i synet på ulven enn befolkningen for øvrig. Hva slags hund man eier, har stor betydning for hva man mener.

Lav risiko

Risikoen for at ulv skal angripe hunder er generelt lav, og er som ventet knyttet til områder hvor ulv er etablert.

Mellom 1998 og 2018 skjedde henholdsvis 77 prosent (Norge) og 72 prosent (Sverige) av angrepene innenfor et revir eller i en radius på 10 kilometer fra grensen til et ulverevir i Norge og Sverige.

Statistiske analyser viser også at noen få revir har flere registrerte angrep på hunder i noen sesonger enn forventet. Det kan skyldes forskjell i atferd, der enkelte individer og flokker har en sterkere tilbøyelighet til å angripe hunder enn andre. Det samme mønsteret bekreftes fra studier i Finland og USA.