Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge at det åpnes for kvotejakt på gaupe i år.

I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt. I de øvrige tre regionene er kvoten satt til 55 dyr, maksimalt 18 av dem kan være hunndyr.

57,5 familiegrupper

Før jakt i 2018 ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette er under Stortingets fastsatte nasjonale mål på 65 årlige familiegrupper.

De tre siste årene sett under ett, er det likevel registrert en svak oppgang i antall dokumenterte familiegrupper av arten.

Vedtak i regionene

Den registrert økningen i familiegrupper over år, er bakgrunnen for at rovviltnemnda i region 2 (Sør-Norge) har åpnet for kvotejakt inneværende vinter, etter et år uten jakt foregående vintersesong.

I region 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt fordi gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold) og region 5 (Hedmark), anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i år. Direktoratet har fult anmodningen og åpner ikke for jakt i disse områdene.

I de to nordligste regionene har direktoratet valgt å ikke åpne for jakt på gaupe til tross for anmodninger fra rovviltnemndene. Dette skyldes lave bestandstall i begge regioner.

Kvoter for jakt på gaupe i rovviltregionene i 2019

Region                                      Totalkvote (hunndyrkvote**) 

1 – Vest-Norge                          Kvotefri jakt*

2 – Sør-Norge                            24 (7)

3 – Oppland                               6 (2)

4 – Oslo/Akershus/Østfold           Ingen jakt

5 – Hedmark                              Ingen jakt

6 – Midt-Norge                           25 (9)

7 – Nordland                              Ingen jakt

8 – Troms og Finnmark               Ingen jakt

Totalt                                        55 (18)

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe
**Hunndyr, ett år eller eldre

Kilde: Miljødirektoratet