Hedmark fylkeskommune skal spare penger på videregående opplæring, og har satt Norconsult til å lage en rapport om hvordan fylket kan spare penger. I denne kommer Solør videregående skole dårlig ut i tre av forslagene, og i det anbefalte forslaget fra Norconsult foreslås Flisa-avdelingen flyttet til Våler og Sønsterud til Jønsberg.

Varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen, engasjerer seg i skolesaken og inviterer til åpent møte på Flisa-avdelingen torsdag klokka 19.00.

- Vi ønsker å innkalle til et åpent møte for å stille de gode spørsmålene som vi har til prosessen og rapporten som er lagt frem, sier Botten Pedersen.

Åpent for alle

Møtet er åpent for alle interesserte, og Botten Pedersen håper på stort engasjement i saken. Til møtet kommer fylkesråd Aasa Gjestvang og en representant fra Norconsult. Til disse kan publikum stille spørsmål om prosessen og rapporten.

- Vi må vise et sterkt engasjement for den videregående skolen vår som er viktig for hele regionen, og for Hedmark. I Norconsult-rapporten er det lagt frem seks forslag til å spare penger. I tre av forslagene går det ut over Solør videregående skole ved at en eller flere avdelinger foreslåes flyttet. Dette er viktig å unngå både med tanke på alle arbeidsplassene og livet det lager i kommunen, men også for å gi et godt tilbud til alle fremtidige elever som kommer fra og utenfra distriktet vårt. For eksempel har Sønsterud mange elever fra andre steder i fylket, sier Botten Pedersen.

Han stiller også spørsmål ved hvordan fylket mener å satse på regionen. Med lavere utdanningssnitt enn ellers vil å fjerne den videregående utdanningen neppe bidra positivt.

- For eksempel foreslås det å flytte Flisa til Våler uten større investeringer, men det kommer også frem at dette er de litt usikre på. Det må gjøres investeringer i Våler for å få til dette, og da sparer en jo ikke penger, sier Botten Pedersen.

Bare barneskolen igjen?

I forslaget til intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom Våler og Åsnes legges det opp til å flytte ungdomsskolen til Vålbyen. Dersom dette skjer i tillegg til at den videregående skolen forsvinner vil det være svært uheldig for Flisa sentrum.

-Jeg er helt sikker på at Solør videregående skoles Flisa-avdeling vil bestå. I nye Solør kommune vil vi få en flott ny ungdomsskole i Våler, sier Botten Pedersen.

Rapporten fra Norconsult kan du lese på fylkeskommunens nettsider.