Leder i Grue Høyre, Anita Madshus, sendte mandag ut følgende pressemelding:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nok en gang stoppet prosessen i Grue, og mener at kommunens framtidige utfordringer kan løses med å søke mer samarbeid. Problemet er bare at mer samarbeid ikke gir nok penger i kommunekassa.

Hvorfor vil ikke Grue klare seg alene i framtiden? Fordi vi får for mange eldre sammenlignet med antall i yrkesaktiv alder. I 2040 vil Grue ha 4 i yrkesaktiv alder pr. 80 åring, og dermed halveres fra tallene i 2016. For å ha en bærekraftig økonomi må vi ligge på 10!

Disse tallene vil påvirke inntektssystemet fra Staten i negativ retning samt skatteinngangen. Grue Kommune vil enkelt og greit ikke kunne tilby sine innbyggere gode nok tjenester.

Det at SP og AP står hardt på at Grue skal bestå som egen kommune vil helt konkret innebære:

- Færre hender på sykehjemmet

- Mindre antall lærere på skolen og dermed lavere pedagogtetthet

- Færre til å jobbe med tidlig innsats mot barn og unge

- Ytterligere forfall på kommunale eiendommer som allerede har et etterslep på flere titalls millioner     kroner.

Grue Kommune er i dag avhengig av kassakreditt/likviditetslån for å få betalt sine regninger. Vi vet allerede nå at 2019 vil bli starten på flere tøffe år der effekten av det nye inntektssystemet vil slå inn. Estimat fra rådmann tilsier allerede 10 millioner mindre kroner i inntekter fra neste år. Det tilsier at vi ikke vil klare å få et budsjett i balanse og at vi vil være på full vei inn i ROBEK.

Med dette bakteppet synes vi i Grue Høyre at det er en svært ansvarsløs politikk av AP og SP å stoppe diskusjonen om ny kommunestruktur. Vi ønsker å få på plass en utredning med fordeler og ulemper knyttet til å samarbeide med Åsnes og Kongsvinger. Vårt utgangspunkt er å søke sammen med Åsnes da vi mener å ha størst gjennomslag på vegne av våre innbyggere med en kommune som har mer lik størrelse som oss. Om den nye kommunen ikke er stor nok vil da en søke mot Kongsvinger, og dermed ha større tyngde i et eventuelt samarbeid lenger sør.

Men viktigst for oss er at saken utredes og diskuteres! Fra sentralt hold vil det fortsatt være økonomiske virkemidler å hente dersom vi inngår samarbeid med en annen kommune i løpet av 2018. Det er vårt ansvar å tilby innbyggerne i Grue gode og forsvarlige tjenester i framtiden. Ved å la dette toget gå fra oss vil det få veldig store konsekvenser for innbyggerne. Vi mener at yngre og eldre i Grue fortjener bedre!

Kilde: Pressemelding fra Grue Høyre.