Flisa legekontor ble kommunalt etter at Sissel og Christen Ringnes pensjonerte seg, og utfordringene har stått i kø.

- Vi overtok 2 legehjemler etter at Ringnes pensjonerte seg og det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt en del utfordringer. Jeg er imponert over at vi har gode fagpersoner både i Åsnes legesenter og i kommunen, som har snudd seg fort og kommet fram til denne løsningen. Dette handler om pasientens hverdag og sikkerhet, forteller Ørjan Bue, ordfører i Åsnes. 

Åsnes kommune har fram til 1. januar 2017 hatt en fastlegeordning hvor kommunen rekrutterer fastleger og tildeler fastlegehjemmel. Legene praktiserer som selvstendig næringsdrivende. Det betyr at legene driver egen praksis, ansetter selv hjelpepersonell og dekker alle utgifter inklusiv husleie.

Da kommunen ikke kunne rekruttere nye leger i hjemlene, så kommunen seg nødt til å opprette faste kommunale legehjemler. Det viste seg meget utfordrende, og kommunen har per dato betydelige utfordringer med å etablere forsvarlig drift ved Flisa legekontor.

intensjonsavtale

Åsnes legesenter DA og Åsnes kommune har derfor inngått intensjonsavtale om at Flisa legekontor og Åsnes legesenter DA samlokaliseres i de lokalene Åsnes legesenter DA i dag disponerer i Flisa Stormarked.

Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det får tilbud om plass på fastlegens liste, samt legge til rette for samarbeid mellom kommunen og fastlegene.

- Intensjonsavtalen er inngått for å bidra til å sikre stabil og forsvarlig drift ved Flisa legekontor. Åsnes legesenter DA har allerede gode, etablerte rutiner og stabil driftsform og kvalitetskontroll som tilfredsstiller alle dagens krav til fastlegetjenester og har sagt seg villig til å legge til rette for dette forutsatt at de langsiktige intensjonene blir oppfylt, forklarer Anne Brit Røst Nilsen, kommunalsjef helse og omsorg i Åsnes kommune.

Det er også flere fordeler med samlokaliseringen. 

- Samlokalisering med Åsnes legesenter DA vil også redusere sårbarhet ved sykdom, ferie, kurs og annet fravær for legene ved Flisa legekontor, sier Røst Nilsen.

gjelder fra 3. juli

Allerede fra mandag 3. juli er Flisa legekontor lokalisert i samme lokaler som Åsnes legesenter på Stormarkedet.

- Prosessen har gått veldig fort, men da rådmann og kommunalsjef for helse og omsorg tok kontakt med oss, ville vi med bakgrunn i pasientenes sikkerhet, bidra til en så god løsning så raskt som mulig, forteller Laila Herlyng, daglig leder i Åsnes legesenter. 

Grunnet ferieavvikling er det noe ledig plass på Åsnes legesenter.

- I forbindelse med at det legges til rette for drift av Flisa legekontor i lokalene til Åsnes legesenter DA, iverksetter Åsnes legesenter DA og Åsnes kommune umiddelbart en prosess for å tilpasse lokalene slik at det blir mulig å drifte Flisa legekontor samlokalisert med Åsnes legesenter DA, sier Røst Nilsen.

- nye leger vil være ansatt

Verden er stadig i forandring, og det er det samme for legekontorer.

- Det har blitt vanskelige og vanskeligere å rekruttere fastleger til private legesentre. Unge, nyutdannede leger foretrekker å være ansatt og ikke selvstendig næringsdrivende. Det er bare vi eldre som er «dumme nok» til å drive på denne måten, smiler Martin Chapman ved Åsnes legesenter.

Intensjonsavtalen har også langsiktige målsetninger for både Åsnes kommune og Åsnes legesenter.

- Legetjenesten i Åsnes har behov for et godt administrativt fundament som kan sikre at helsepersonellet kan fokusere på å arbeide med sine primære oppgaver, nemlig å ivareta pasientene.  Dette kan best skje ved en samlokalisering av legene i ett legesenter med kommunal drift. På lengre sikt er målsettingen å samle hele legetjenesten, ved at kommunen overtar virksomheten og ansvaret for å drive ett legesenter for en samlet legetjeneste i Åsnes kommune, forteller Røst Nilsen. 

utbygging av lokalene

Det er NAF-gården som står som eier av Flisa Stormarked, og de ser nå på mulighetene til å bygge ut dagens lokaler. 

- Administrerende direktør Thorvaldsen i NAF-gården har sagt at det lar seg gjøre med utbygging av våre lokaler, og da blir det slik, sier Martin Chapman.

Jorun Slettli fra Flisa legekontor, kommer tilbake til kjente lokaler, da hun tidligere har arbeidet ved Åsnes legesenter. 

Åsnes legesenter har ikke feriestengt i sommer, og er også vikar for Gunnarsson i uke 26 og 27. I utgangspunktet skulle Gunnarson være vikar for Flisa legekontor i uke 29-31, men grunnet denne intensjonsavtalen, er det Åsnes legesenter som vikarierer for Flisa legekontor i uke 29-31. 

Kort fortalt: Hvis du ikke er pasient hos Gunnarsson, skal du oppsøke legesenteret på Stormarkedet, der både Åsnes legesenter og Flisa legekontor fra mandag 3. juli altså er samlokalisert. Skal du ringe til Flisa legekontor, er det fortsatt det samme telefonnummeret du skal bruke.