• GRØFTERENSK: Det var demonstrasjon av grøfterensk, her ser vi Roger Sagerud i Vermundsjøen Bioenergi i aksjon.
  • KANTSLÅTT: Jonas Karpow i Monsrud maskin demonstrerte kantslått for de mange frammøtte.
  • POPULÆR SKOGDAG: Det var rundt 50 frammøtte på skogdagen på Buråsveien i Åsnes.

Buråsvegen er en del av Kynndalsveiene, og Kynndalsveiene som totalt er på ca 150 kilometer og dekker rundt 250.000 dekar skog. Rundt 120 skogeiere er med i Kynndalsveiene SA. 

- Kynndalsveiene SA består av et styre på 3 personer, og det er Glommen Skog som har «daglig leder ansvaret». Det årlige vedlikeholdet består av skraping, kantknusing og tining av stikkrenner. Virksomhetsområdet begrenses i sydvest av Østre Gjesåsveg, Fylkesveg 455 i syd og øst av Flisa elv og i nord av grensen mot Våler kommune. Inntektene fra bompenger dekker vintervedlikeholdet,  forteller Simen Bredvold i Kynndalsveiene SA. 

Buråsvegen er «hovedveien» gjennom Kynndalsveiene.

- Buråsvegen er 24 kilometer lang, den går fra riksvei 206 i sør til Gravbergsveien i nord. Prosjektet med å utbedre denne skogsbilveien, som er vegklasse 2, startet i 2008 og det var et langt prosjekt. Vi måtte ha grus til prosjektet vårt og da åpnet vi et eget «fjelltak», som er godkjent for internt bruk på vårt vegsystem. Grusinga var vi ferdige med i 2014 og vi tok den siste parsellen på 4,5 kilometer nå i vår. Det å ha eget grustak er nok nøkkelen til at vi har så bra veier, da det er transporten av grus som koster, forteller Bredvold. 

- økt fokus på vedlikehold av skogsbilvei

Det var rundt 50 som møtte opp til «Skogdag», hvor temaet var skogsbilvei og vedlikehold. 

- De fleste skogeierne som er her i dag, er fra Glåmdalsregionen. Akershus traktor er her med veiskrape og vi har demonstrasjon av kantslått ved Jonas Karpow i Monsrud maskin i Grue. Vi skal også ha demonstrasjon av grøfterensk med gravemaskin av Roger Sagerud fra Vermundsjøen Bioenergi, forteller prosjektleder Henrik Tvengsberg.

Henrik Tvengsberg er prosjektleder for «Vegpådriver for Glåmdalsregionen».

- Målet er økt fokus på vedlikehold av skogsbilvei i Glåmdalsregionen. Det er mye bra, men noen veier som henger litt etter. Vedlikehold er ikke bare et kostnadsspørsmål, men det er også en utfordring å få organisert vedlikeholdet, da det er mye fellesveier. Til vedlikehold av skogsbilvei, finnes det en støtteordning som heter skogfond. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel, og det er veldig store skattefordeler ved å bruke skogfond,  forteller Tvengsberg. 

Prisen for den fineste skogsbilvegen i Glåmdalsregionen, gikk altså til Buråsvegen i Åsnes kommune. 

- Gevinsten er «Drammensslodden» som vi deler ut til vinneren! Det var jevnt i toppen på konkurransen, men valget falt altså på Buråsvegen, smiler Tvengsberg.