• IKKE UNORMALT: Etter flere år med nedgang i sykefraværet i fylket vårt, er det ikke unormalt at det øker litt nå, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Det legemeldte sykefraværet i Hedmark var altså på 5,6 prosent i 2. kvartal i 2017.

– Etter flere år med nedgang i sykefraværet i fylket vårt, er det ikke unormalt at det øker litt nå, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Noe av økningen i sykefraværet kan knyttes til at påsken falt i forskjellige kvartaler de to siste årene. 

- Gitt at alt annet er likt, blir sykefraværsprosenten noe høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten. Økningen i Hedmark i dette kvartalet var imidlertid nest høyest i landet, og var dermed en god del høyere enn i landet som helhet. Sykefraværet økte klart mer for menn (+9,4 %) enn for kvinner (+3,2 %), sier Lien.

Stabilt lavt sykefravær i Hamar

Det var som vanlig stor variasjon i sykefraværet innad i fylket. Tynset hadde lavest sykefravær med 4,2 prosent, mens Åsnes hadde høyest med 7,2 prosent.

– Av de store kommunene i fylket var det bare Stange som hadde lavere sykefravær nå enn i samme kvartal i fjor. Det var likevel Hamar som hadde det klart laveste sykefraværet av disse med 4,7 prosent. Sykefraværet her har dermed holdt seg på et stabilt nivå, sier Lien.

Økt sykefravær innen mange av de store næringene

Sykefraværet i 2. kvartal i 2017 var klart høyest innen helse- og sosialtjenester med 7,9 prosent. Fraværet var lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske med 3,4 prosent.

– Sammenlignet med 2. kvartal i 2016 gikk sykefraværet opp i de fleste næringer. Innen offentlig administrasjon var det imidlertid en nedgang i sykefraværet på 2,2 prosent. Industri og varehandel hadde en beskjeden økning på henholdsvis 2,2 og 2,6 prosent. Disse tre næringene utgjør til sammen ca. 30 prosent av de sysselsatte i Hedmark. Det er viktig for det totale sykefraværet i fylket at fraværet er lavt i så mange som mulig av næringene som sysselsetter mange, påpeker Lien.

Fortsatt høy andel graderte sykefraværstilfeller

I Hedmark var 30,1 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 2. kvartal i 2017 graderte sykemeldinger. Dette var blant de høyeste i landet, men var lavere enn på samme tid i fjor da denne andelen var 32,2 prosent. Landsgjennomsnittet var på 27,0 prosent.

– Mange graderte sykefraværstilfeller kan påvirke varigheten av sykefraværet i negativ retning. I Hedmark er den gjennomsnittlige varigheten av sykefraværstilfellene blant de lengste i landet. Hedmark var imidlertid det fylket der varigheten på sykefraværstilfellene som ble påbegynt i 2. kvartal i 2016, gikk mest ned, avslutter fylkesdirektør Bjørn Lien.