• FAGSEMINAR: Landbrukssjef for Våler og Åsnes, Anne Kristin Rossebø, håper på stor deltagelse på fagseminaret (Foto: privat).

Torv og myr har lang historie i Solør både som ressurs for nydyrking og økt areal til matproduksjon og uttak av torv til brensel.

- I dag brukes torv blant annet som dyrkingsmedium i gartneri og i hagebruksbransjen. I forbindelse med høring om, og arbeid med, endring av jordlova og forskrift om nydyrking med hensikt å innføre restriksjoner for myrdyrking, ønskes temaet tatt opp i eget møte. Torvproduksjon og myrdyrking er fremdeles viktig  for regionen, og det er behov for kunnskap og innsikt i problemstillingene rundt klimagassutslipp og miljø, forteller Anne Kristine Rossebø, landbrukssjef i Våler og Åsnes. 

Seminaret avholdes i Våler kommunelokale torsdag 18. januar klokka 18.00 - 21.00.

Programmet for kvelden: 

  • Velkommen og innledning til temaet v/landbrukskontoret for Våler og Åsnes og Ida Kristin Lie, styreleder for Våler Torvdriftsmuseum
  • Kunnskapsgrunnlaget om myrdyrking og utslipp av klimagasser. Behovet for mer kunnskap om utslipp under ulike forhold og ved ulike dyrkings- og driftsmetoder. v/Arne Bardalen, spesialrådgiver ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • Status for norsk torvproduksjon. Konsekvenser av miljøkrav. v/NittedalTorvindustri/Bransjeforbundet
  • Politiske innspill fra Venstre og Senterpartiet med påfølgende diskusjon
  • Oppsummering

- Det serveres kaffe og kringle underveis. Velkommen! sier landbrukssjefen.