​​​​- Vi er svært overrasket over Klima- og miljødepartementets vedtak om ny jakttid​, sier leder i NJFF Knut Arne Gjems. Da departementet sendte forslag om endringer i jakttid for ulv på høring i 2018, foreslo de å starte jakttiden 25. september og utvide jakten til å vare ut april. Den vedtatte jakttiden avviker derfor på vesentlige punkter fra det som var på høring, noe NJFF finner betenkelig. Det har ikke vært anledning til NJFF eller noen av de andre høringsinstansene til å uttale seg om verken innkortingen av jakttiden på høsten eller utvidelsen ut mai på våren.

NJFF støttet forslaget om å starte lisensfellingen av ulv utenfor sonen 25. september da dette ville gi økte muligheter for å felle ulv i tilknytning til elgjakta. Videre støttet NJFF en utvidelse av jakttiden ut april måned. Dette ville gi en mulighet til å felle streifulv på sporsnø på vårparten.

Utelukker en viktig jaktperi​ode

- For jegerne innebærer en innkorting av jakttiden med to måneder på høsten at man i realiteten ikke får anledning til å drive lisensfelling av ulv i disse områdene i store deler av det som er hovedjaktperioden for mange jegere. Felling av ulv tidlig på høsten vil kunne gi økte muligheter for bruk av løs hund under annen jakt resten jaktsesongen, noe som kan være et viktig konfliktdempende tiltak. Muligheten til å felle ulv i forbindelse med utøvelse av annen jakt, kanskje først og fremst elgjakt, blir betydelig redusert. Det innebærer også at den vanlige jegers muligheter for involvering i lisensfelling av ulv blir mindre, noe vi i NJFF mener er en uheldig utvikling, sier Gjems.

Lytt til jegerne!

- Vi vil nå avvente hvilke erfaringer praktiseringen av den nye jakttiden vil medføre, før vi foretar en evaluering som grunnlag for oppfølging av temaet. For NJFF er det viktig at vi har en romslig og mest mulig hensiktsmessig jakttid for ulv utenfor ulvesonen i likhet med hva NJFF ønsker for alle jaktbare arter. Stortinget har ved gjentatte anledninger slått fast at bestandsregulering av store rovdyr primært skal skje gjennom lisensjakt, og det er lagt vekt på å tilrettelegge for involvering og medvirkning i forvaltningen av store rovdyr. Mulighet til å jakte på høsten vil være et viktig element for å oppfylle disse forutsetningene, selv om sporsnø er en viktig faktor for en effektiv lisensfelling, forklarer Gjems. 

Kilde: NJFF.no